NAAS | Nodes As A Service (Hizmet Olarak Düğümler) | Düğümler Nedir?

Düğümler ve Madenciler

MADENCİLER

DÜĞÜMLER

  • Düğümler, alım-satım işlemleri ve bunların geçmişini bloklar şeklinde kaydedip depolar.
  • Düğümler, imzalarına ve özgünlüklerine göre kazılan blokları doğrular.
  • Düğümler daha sonra ilgili tüm bilgileri diğer tüm Düğümlere iletir.

Düğümlerin Giderek Artan Önemi

Pasif Gelir Olarak Düğümler

Düğümlerin Gelecek Önemi

--

--

https://www.venodes.com https://twitter.com/VeNodesOfficial

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store